نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
تبادل سالهای گوناگون برای ما بايد موجب تجربه و بصيرت باشد

تبادل سالهای گوناگون برای ما بايد موجب تجربه و بصيرت باشد

دانلوددانلودگذشتِ سالها و تبادل سالهای گوناگون برای ما بايد موجب تجربه و بصيرت باشد؛ از گذشته درس بگيريم و به آينده با چشم باز و دل آگاه نظر کنيم و برای آينده تصميم بگيريم. من از خداوند متعال درخواست ميکنم که به همهی ايرانيان عزيز ما در اين سال جديد، تن سالم، روح شاداب، امنيّت روانی، آرامش روحی و پيشرفت ...

۱ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۲:۴۸
 
گفتمان سازی:باید تصویر درستی از اقتصاد مقاومتی ارائه بشود

گفتمان سازی:باید تصویر درستی از اقتصاد مقاومتی ارائه بشود

دانلوددانلودحالا این طرح بزرگ، این نقشه یِ راه همهجانبه و وسیع، مطرح شد؛ صِرف مطرح کردن سیاستها که مشکلی را حل نمیکند؛ این آغاز راه است. کارهایی باید انجام بگیرد: الزام هفتم و کار لازم هفتم، گفتمان سازی است؛ باید تصویر درستی از اقتصاد مقاومتی ارائه بشود؛ البته صداوسیما و رسانههای کشور موظفند اما مخصوص ...

۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۴:۱۳
 
یک جنگ تمام عیار اقتصادی است که متوجه ملت ما است

یک جنگ تمام عیار اقتصادی است که متوجه ملت ما است

دانلوددانلوددر متنی که ما ابلاغ کردیم، در مقدمه این سیاستها چهار نکتهی اصلی را بهعنوان انگیزه و عامل تهیهی این سیاستها ذکر کردیم، این چهار نکته را من اینجا تکرار میکنم: نکتهی سوم، تهدیدهای اقتصادی خارجی است. خب تحریمها از قبل بود، منتها این تحریمها از حدود زمستان سال ۹۰ تا امروز، تبدیل شده به جنگ اقتصادی،...

۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۳۳
 
ما در مجموع دارایی نفت و گازِ زیر زمین، در دنیا اولیم

ما در مجموع دارایی نفت و گازِ زیر زمین، در دنیا اولیم

دانلوددانلوددر متنی که ما ابلاغ کردیم، در مقدمه این سیاستها چهار نکتهی اصلی را بهعنوان انگیزه و عامل تهیهی این سیاستها ذکر کردیم، این چهار نکته را من اینجا تکرار میکنم: یکی اشارهی به ظرفیتهای فراوان مادی و معنوی کشور بود؛ در مقدمهی ابلاغ شدهی در این سیاستها به این اشاره کردیم، این بسیار مسئلهی مهمی ...

۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۲۸
 
ما الان از جهت دارا بودن نیروی جوان در بهترین وضعیتیم

ما الان از جهت دارا بودن نیروی جوان در بهترین وضعیتیم

دانلوددانلود در متنی که ما ابلاغ کردیم، در مقدمه این سیاستها چهار نکتهی اصلی را بهعنوان انگیزه و عامل تهیهی این سیاستها ذکر کردیم، این چهار نکته را من اینجا تکرار میکنم: یکی اشارهی به ظرفیتهای فراوان مادی و معنوی کشور بود؛ در مقدمهی ابلاغ شدهی در این سیاستها به این اشاره کردیم، این بسیار مسئلهی مهمی ...

۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۱۷
 
مبارزهی با فساد این است

مبارزهی با فساد این است

دانلوددانلوددر این بخش [اول] من ده ویژگی را یادداشت کردهام که به شما عرض میکنم که اینها ویژگیهای این سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که مطرح شده و در واقع مؤلفههای این مجموعه است. نکتهی نهم، فسادستیزی است؛ ما اگر میخواهیم مردم در صحنهی اقتصاد باشند، باید صحنهی اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را میخواهیم،...

۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۰۴
 
ما به مردم نمیگوییم که ریاضت بکشند

ما به مردم نمیگوییم که ریاضت بکشند

دانلوددانلود در این بخش [اول] من ده ویژگی را یادداشت کردهام که به شما عرض میکنم که اینها ویژگیهای این سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که مطرح شده و در واقع مؤلفههای این مجموعه است. موضوع هشتم، مسئلهی اصلاح الگوی مصرف است؛ مسئلهی صرفهجویی، پرهیز از ریختوپاش، پرهیز از اسراف، پرهیز از هزینهکَردهای زائد. البته ...

۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۰۲
 
یکی از سختترین آسیبهای اقتصادی ما وابستگی به نفت است

یکی از سختترین آسیبهای اقتصادی ما وابستگی به نفت است

دانلوددانلوددر این بخش [اول] من ده ویژگی را یادداشت کردهام که به شما عرض میکنم که اینها ویژگیهای این سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که مطرح شده و در واقع مؤلفههای این مجموعه است. مسئلهی ششم امنیت اقلام راهبردی و اساسی است؛ در درجهی اول غذا و دارو. باید تولید داخلی کشور طوری شکل بگیرد که کشور در هیچ شرایطی،...

۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۵۷
 
تحرک جهادی و مدیریت جهادی برای این کارها لازم است

تحرک جهادی و مدیریت جهادی برای این کارها لازم است

دانلوددانلوددر این بخش [اول] من ده ویژگی را یادداشت کردهام که به شما عرض میکنم که اینها ویژگیهای این سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که مطرح شده و در واقع مؤلفههای این مجموعه است. نکتهی چهارم، رویکرد جهادی است که در این سیاستها مورد ملاحظه قرار گرفته؛ همت جهادی، مدیریت جهادی. با حرکت عادی نمیشود پیش رفت؛...

۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۵۱
 
اقتصاد غیر مقاوم اینجوری است

اقتصاد غیر مقاوم اینجوری است

دانلوددانلوددر این بخش [اول] من ده ویژگی را یادداشت کردهام که به شما عرض میکنم که اینها ویژگیهای این سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که مطرح شده و در واقع مؤلفههای این مجموعه است. دوم، که در این سیاستها دیده شده و مورد ملاحظه قرار گرفته. همانطور که عرض کردم برخی از عوارض مؤثر بر اقتصاد کشورها تکانههای اقتصادی ...

۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۴۷
 
احتیاج ما به اقتصاد مقاومتی بیش از کشورهای دیگر است

احتیاج ما به اقتصاد مقاومتی بیش از کشورهای دیگر است

دانلوددانلود گرایش به اقتصاد مقاومتی مخصوص ما هم نیست؛ امروز در بسیاری از کشورها - بخصوص در این سالهای اخیر - با تکانههای شدید اقتصادی که در دنیا بهوجود آمد، کشورهای متعددی به دنبال مقاومسازی اقتصاد خودشان برآمدند؛ البته هر کشوری شرایط خاص خودش را دارد. این اقتصاد سرمایهداری با مشکلاتی که ناشی از این ...

۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۳۵
 
باید اینها به صورت گفتمان در بیاید

باید اینها به صورت گفتمان در بیاید

دانلوددانلود و آخرین مطلب، مسئلهى گفتمانسازى است. این مطالبى كه عرض كردیم، اینها فقط نصیحت و درددلِ بین ما نیست كه شما بگویید بنده بشنوم، بنده بگویم شما بشنوید، باید اینها به صورت گفتمان در بیاید. گفتمان یعنى باور عمومى؛ یعنى آنچیزى كه به صورت یك سخنِ مورد قبول عموم تلقى بشود، مردم به آن توجه داشته ...

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۴۰
 
با مسائل فرهنگى شوخى نمیشود كرد/ باید قدر جوانان مؤمن و انقلابى را همه بدانند

با مسائل فرهنگى شوخى نمیشود كرد/ باید قدر جوانان مؤمن و انقلابى را همه بدانند

دانلوددانلودیك مسئله هم مسئلهى فرهنگ است؛ كه آقایان هم حالا معلوم شد كه نگرانى دارید، بنده هم نگرانم. مسئلهى فرهنگ، مسئلهى مهمى است. اساس این ایستادگى، این حركت و در نهایت انشاءالله پیروزى، بر حفظ فرهنگ اسلامى و انقلابى است و تقویت جناح فرهنگى مؤمن، تقویت این نهالهایى كه روییده است در عرصهى فرهنگ؛ بحمدالله ...

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۱
 
جلوى این بدبینى را باید بگیریم

جلوى این بدبینى را باید بگیریم

دانلوددانلودو مسئلهى وحدت، وحدت ملى، حفظ اتحاد؛ این جزو وظائف ما است. حضور نیروهاى تكفیرى كه امروز متأسفانه در برخى از نقاط منطقه فعالند، خطر بزرگشان این نیست كه بىگناههان را میكشند، آن هم جنایت است، بزرگ است؛ اما خطر بزرگ این است كه دو گروه شیعه و سنى را نسبت به هم بدبین میكنند؛ این خیلى خطر بزرگى ...

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۰۷
 
باید از دشمنى اشرار بیمناك نشویم

باید از دشمنى اشرار بیمناك نشویم

دانلوددانلود یك مسئله دیگرى كه جزو وظائف ما است، این است كه باید از دشمنى اشرار بیمناك نشویم. دشمنى بالاخره وجود دارد. هیچ ملتى كه صاحب حرفى و ایدهاى باشد و حركتى بكند، از دشمنى دشمنان مصون نیست. امروز به نظر من اقبال ملت ایران این است كه دشمن ملت ایران و دشمنان ملت ایران، جزو بدنامترینها در دنیا هستند....

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۰۴
 
مرزبندى صحیح و صریح با جبهه ى دشمن

مرزبندى صحیح و صریح با جبهه ى دشمن

دانلوددانلود یك وظیفه ى دیگرى كه من اینجا یادداشت كردهام كه همیشه باید مورد نظرمان باشد بخصوص امروز، وظیفهى مرزبندى صحیح و صریح با جبههى دشمن است؛ مرزبندى. آیهى شریفه میفرماید: قَد كانَت لَكُم اُسوَةٌ حَسَنَةٌ فى اِبراهیمَ وَ الَّذینَ مَعَهُ اِذ قالوا لِقَومِهِم اِنّا بُرَءآؤُا مِنكُم وَ مِمّا تَعبُدونَ ...

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۰۲
 
از دشمنى دشمن نباید غفلت كرد

از دشمنى دشمن نباید غفلت كرد

دانلوددانلودكارهایى كه ما برعهده داریم، زیاد است؛ از جمله اینهایى است كه عرض میكنم: یكىاز آنها واقعبینى است؛ ما باید واقعیتهاى موجود جامعهى خودمان را ببینیم. معمولاً در نگاه به واقعیتها، طبیعت انسان این است كه سراغ نقاط ضعف میرویم. همهى این چیزهایى كه ما مىبینیم، فرض بفرمایید كه گرانى را مىبینیم [یا] ...

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۴۰
 
جوان انقلابى امروز از جوان انقلابى اولِ انقلاب شأنش بالاتر است

جوان انقلابى امروز از جوان انقلابى اولِ انقلاب شأنش بالاتر است

دانلوددانلودكارهایى كه ما برعهده داریم، زیاد است؛ از جمله اینهایى است كه عرض میكنم: یكىاز آنها واقعبینى است؛ ما باید واقعیتهاى موجود جامعهى خودمان را ببینیم. معمولاً در نگاه به واقعیتها، طبیعت انسان این است كه سراغ نقاط ضعف میرویم. همهى این چیزهایى كه ما مىبینیم، فرض بفرمایید كه گرانى را مىبینیم [یا] ...

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۳۷
 
امروز دیگر آن روزگار گذشته است/ ازدواج با همجنس! این غیر از همجنسبازى است

امروز دیگر آن روزگار گذشته است/ ازدواج با همجنس! این غیر از همجنسبازى است

دانلوددانلودنكتهى دوم این است كه آرامش ظاهرى جبههى مسلط جهانى - یعنى همین قدرتهاى سنتىاى كه در دنیا حاكم بودند، چه قدرت آمریكا، چه قدرتهاى اروپایى؛ كه یك آرامشى داشتند اینها از لحاظ اقتصادى، از لحاظ رسانهاى، از لحاظ استقرار اجتماعى در داخل كشورهایشان و یك آرامشى بظاهر بر زندگى اینها حاكم بود - امروز ...

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۰۹
 
ايران آنچه را قرار گذاشته است و عهد كرده است نقض نخواهد كرد

ايران آنچه را قرار گذاشته است و عهد كرده است نقض نخواهد كرد

دانلوددانلودمن به شما عرض بكنم كارى كه وزارتخارجهى ما و مسئولين دولتى ما شروع كردند، ادامه پيدا خواهد كرد؛ ايران آنچه را قرار گذاشته است و عهد كرده است نقض نخواهد كرد. البتّه مسئولين تلاش خودشان را بكنند، كار خودشان را بكنند، امّا آمريكايىها با انقلاب اسلامى دشمنند، با جمهورى اسلامى دشمنند، با اين پرچمى ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۳۱
 
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۰ صفر ۱۴۴۱
19 October 2019